• 2018 Hyundai Sonata Hybrid Sedan SE Front-wheel Drive
  • 2018 Hyundai Sonata Hybrid Sedan Limited w/Emerald Blue Interior Front-wheel Drive
  • 2018 Hyundai Sonata Hybrid Sedan Limited Front-wheel Drive